ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+ลักษณะและวิธีการทำสังคมมิติ

 

มีลำดับขั้นในการปฏิบัติดังนี้

1. ขั้นสร้างสถานการณ์หรือตัวเร้าที่ก่อให้เกิดการตอบสนอง

ตัวเร้าอาจจะอยู่ในรูปของคำสั่ง

หรือคำถามทั้งในทางบวกหรือทางลบ เช่นคำสั่ง 


-     บอกชื่อของเพื่อนที่สนิทที่สุดมา 3 คน


-     บอกชื่อของคนที่ไม่อยากให้ช่วยทำงานมา 2 คน

 


คำถาม 


-     เพื่อนที่ดีที่สุดในกลุ่มของท่าน 3 คน คือใครบ้าง


-     เพื่อนคนใดบ้างที่ท่านไม่ชอบมากที่สุด
ตัวอย่างคำถามที่เป็นข้อทดสอบสังคมมิติ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทราบสภาพของกลุ่ม  - สมมุติว่านักเรียนจะเล่นอะไรกันอย่างหนึ่ง เธออยากให้ใครบ้างอยู่พวกเดียวกับเธอ


  - มีใครบ้างที่เธอไม่อยากให้มานั่งเรียนใกล้ๆกับเธอ


  - ถ้าจะมีการเลือกหัวหน้าชั้นใหม่ เธอคิดว่าใครจะเป็นหัวหน้าชั้นได้ดี      


2.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีใช้ในการวิเคราะห์ที่นิยมอยู่ 3 วิธี คือ2.1  แบบอนุกรมสังคมมิติ (Sociometric matrices) เป็นตารางที่แสดงถึงการเลือกหรือไม่เลือกระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ทำให้ทราบถึงสถานภาพทางสังคมของบุคคลแต่ละบุคคล


 

2.2  แบบดัชนีสังคมมิติ (Sociometric indices) เป็นการคำนวณค่าของความสัมพันธ์หรือลักษณะต่างๆของกลุ่ม หรือคนใดคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้ ผลที่คำนวณได้จะบอกถึงสถานภาพทางการรับเลือกของคน และการกระจายของกลุ่ม การรวมตัวกันของกลุ่ม


 

2.3  แบบแผนผังสังคมมิติ (Sociogram หรือ Directed group) เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ผลการวิเคราะห์เป็นแผนผังหรือแผนภาพที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลในกลุ่ม เป็นแผนผังที่แสดงในรูปของแผนผังที่เชื่อมโยงกันให้เห็นสภาพการกระจายของกลุ่ม การรวมตัวของกลุ่ม และการได้รับเลือกของบุคคลในกลุ่ม