ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

ข้อควรปฏิบัติและระมัดระวังในการใช้สังคมมิติ
   1. สภาพการณ์ที่สมมุติเกี่ยวกับการทำสังคมมิติ ต้องให้มีการปฏิบัติจริงๆทุกครั้งและเป็นไปตามที่นักเรียนปรารถนา ถ้าครูเพียงแต่ถามนักเรียนและไม่นำไปปฏิบัตินักเรียนจะคิดว่าการให้เลือกเป็นแต่เพียงการสมมุติเท่านั้น จะไม่ตอบคำถามอย่างจริงใจ
            2.บรรยากาศของห้องเรียนมีอิทธิพลต่อการเลือกถ้าเป็นห้องเรียนที่ครูมีความสัมพันธ์กับเด็กดีการเลือกจะเป็นไปอย่างเสรี แต่ถ้าบรรยากาศในห้องเรียนตึงเครียด ความสัมพันธ์ของครูและเด็กไม่ดีอาจทำให้การเลือกของเด็กไม่ตรงกับความจริงได้3.ควรทำสังคมมิติหลังจากที่นักเรียนมีโอกาสได้อยู่ร่วมกัน ทำงานด้วยกัน

  และมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันจริงๆเสียก่อน จึงจะช่วยทำให้การทดลองสังคมมิติดำเนินไปอย่างถูกต้อง4.การให้ข้อทดสอบควรพยายามให้ในเวลาที่เด็กอยู่ครบทุกคนเพื่อช่วยให้เด็กไม่ลืมเพื่อนที่ขาดเรียน และช่วยให้ผลการวิเคราะห์เป็นที่เชื่อถือได้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องทำการทดสอบเพื่อความมุ่งหมายบางอย่างโดยกะทันหันก็ย่อมทำได้แต่ครูควรให้คำอธิบายประกอบข้อทดสอบว่าเพิ่มเติมว่า“ในวันนี้มีเพื่อนร่วมชั้นขาดเรียน คือ........................นักเรียนมีสิทธ์ที่จะเลือกเพื่อนที่ไม่ได้มาโรงเรียนในวันนี้ได้ถ้านักเรียนต้องการเลือกให้เขียนชื่อของเขาลงไปด้วย


5.การทดสอบสังคมมิติให้คุณค่าเมื่อนักเรียนมีความไว้วางใจชื่อมั่นว่าครู

จะรักษาคำตอบของเขาไว้เป็นความลับ ทั้งด้วยวาจาและการกระทำ6.คำถามควรชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าต้องทำสิ่งใด7.เป็นการยากที่จะกำหนดว่า ควรเปิดโอกาสให้มีการเลือกจำนวนจำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสม

โดยปกติคำถามเปิดโอกาสให้นักเรียน  เลือกได้เพียงการเลือกเดียวการเขียนแผนผังสังคมมิติจะสะดวกแต่ถ้าใช้คำถามประเภทให้นักเรียนเลือกได้ตั้งแต่ 2 การเลือกขึ้นไปจะทำให้การเขียนแผนผังสังคมมิติสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น8.การเลือกที่เปิดโอกาสให้เลือกได้ 3 ถึง 5 การเลือกนั้น

นับว่าเป็นการเพียงพอที่จะเปิดเผยตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกัน

ของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดีการเลือก 5 ถึง 7

ไม่ได้ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโครงสร้างของกลุ่มเลย

และยังทำให้การเขียนแผนผังสังคมมิติสลับซับซ้อนทำยากยิ่งขึ้น


        9.ประสบการณ์ของนักเรียนก่อนทำสังคมมิตินับว่าสำคัญมากประการหนึ่งเช่น คำถามเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ถ้านักเรียนไม่เคยทำงานร่วมกันเลยจะมีความลำบากในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นก่อนจะทำสังคมมิติในการเลือกเพื่อนทำงาน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันพอสมควรเสียก่อน      10.การใช้สังคมมิติศึกษาเด็กแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ทำให้ครู หรือผู้แนะแนวรู้ถึงลักษณะของนักเรียนอย่างแท้จริง จำเป็นต้องใช้  วิธีการศึกษาเด็กวิธีอื่นๆมาประกอบการใช้สังคมมิติ